Historie

Selsø’s historie

Selsø nævnes første gang i 1288 og tilhørte dengang Roskilde
Bispesæde, som hævdes at have fået Selsø foræret af Absalon.

Historisk sikkert er, at bisp Ingvar af Roskilde i 1288 skænkede
stor gården Selsø til domprovst Jens Grand, en stridbar herre,
som både kom på kant med kong Erik Glipping og senere som ærkebiskop af Lund med kong Erik Menved.

Jens Grand fik gården på livstid, men den skulle leveres tilbage til bispestolen ved hans død. Bispestolen besad Selsøgård helt op til reformationen, som kom til Danmark under Christian den tredje i 1530’erne.

Fra 1200-tallet til midten af 1500-tallet har Selsøgård haft
skiftende ejere, og i 1559 blev storgården købt af Corfitz Ulfeldt

(ikke at forveksle med den uheldige rigsråd af samme navn).

p1090323

Selsø i dag

Corfitz Ulfeldt døde som ungkarl i 1563, og gården gik til hans broder Jacob Ulfeldt, der er særlig interessant i Selsøs historie.

Han opførte nemlig den bygning, hvis mure står den dag i dag. Et slot i renæssancestil med et stort trappetårn, svungne gavle og kviste.

Da det stod færdigt i 1576, fremtrådte det rødkalket med vandrette trukne striber. Slottet blev formentlig bygget af en hollandsk arkitekt.

Til byggeriet anvendtes bl.a. en halv million munkesten fra det nedrevne Sct. Clara Kloster i Roskilde.

Over hovedindgangen opsatte Jacob Ulfeldt i 1576 en bygningsplade, der stadig kan ses på slottet.

Jacob Ulfeldt døde i 1593 og Selsø Slot overgik herefter til en af hans tre sønner, Mogens Ulfeldt. Godset var i Ulfeldt slægtens eje i 65 år, hvorefter det blev solgt til en adelsmand fra Rygen.

Efter flere forskellige ejere over de næste 200 år blev Selsø Slot i 1721 købt af Christian Ludvig Scheel von Plessen, en af landets største jordbesiddere. I årene 1728-1734 blev Jacob Ulfeldts gamle renæssanceslot ombygget i tidens stil – barok, og er ikke udvendigt ændret væsentligt siden. Christian Ludvig Scheel von Plessen døde i 1752.

Den 11. maj 1829 døde den sidste adelige beboer på Selsø Slot, Agathe von Qualen, enke efter Gehejmekonferensråd Christian Ludvig Scheel von Plessen II. Hendes arving, nevøen Mogens Joachim Scheel von Plessen som foretrak at bo i det Plessen’ske palæ i København og på Lindholm – han var ikke interesseret i at bo på Selsø Slot. Slottets inventar blev solgt på en auktion samme år, og derefter påbe gyndte Selsø Slot en tornerosesøvn, som skulle vare i 144 år.

Lindholm’s historie

Lindholm nævnes første gang 1333 i forbindelse med en pantsætning til Clara Kloster i Roskilde gennem Johannes Hvitting af Hvideslægten. Der var dengang tale om en borg, hvis fundamenter stadigvæk forefindes i Gammel Lindholm.

Clara Kloster ejede Lindholm indtil 1570, hvor Godset kom i kronens eje og blev forlenet indtil 1616. I perioden 1616 – 1728 blev Lindholm ejet af forskellige familier, inkl. statholderen i København Rigsråd Breide Henriksen Rantzau, kanseleren Christian Friis til Kragerup og til sidst enken Anne Cathrine Werdelmann.

Slægten von Plessen, gennem Gehejmeråd stiftsbefalingsmand
og senere Statsminister Christian Ludwig greve von Plessen til
Glorup m.v., køber Lindholm 1728 og opretter den nuværende
hovedbygning omkring 1730 som en ”Maison de Plaisance” be-
regnet væsentligst til jagtmiddage og kortere ophold.

Lindholmfront

Maison de Plaisance

1753 konfirmerede Christian-Ludwig ved teshttp://selsoe-lindholm.com/historie/tamente, Selsø og Lindholm, som siden dengang derfor har haft samme historie og ejerskab.

Selsø-Lindholm i dag

Selsø-Lindholm Gods drives idag i 9. generation af Johann- Philip
Baron von Malsen-Plessen og Alexa, sammen med deres fire børn.

Godset omfatter ca. 1.170 ha, fordelt over 560 ha landbrugsjord, 400 ha skov, 30 ha juletræsplantager og ca 180 ha eng- og søarealer m.m. Landbrugsarealet på Selsø og Lindholm er bortforpagtet, hvorpå der dyrkes traditionel landbrug med hvede, raps, byg og græs som sædskifte. Udover landbruget, bedriver Godset udlejning af ca. 40 lejemål på ejendommen, traditionel skovdrift med salg af juletræer, pyntegrønt og brænde, et professionelt jagtvæsen med salg af unique jagoplevelser (dagsjagter på fasan og ænder, afskydning af bukke, m.m.), den oprindelig kongeligt privilegerede Lindenborg Kro som dag drives som Kvindekrisecenter af Bella Vista Krisecenter, som hjælper kvinder flygte fra vold i hjemmet.

IMG_0377

Baron Philip med Alexa og børn

(med udsigt over Roskilde Fjord) samt mulighed for afholdning af festarrangementer (op til 50 personer) i den nyindrettede jagtstue på Lindholm.